REKRUTACJA 2021/2022

NABÓR DO PRZEDSZKOLI

UWAGA  RODZICE!!!

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

na rok szkolny 2021/2022 zostanie uruchomiona 15 marca 2021 r.

INFORMACJE- Nabór do przedszkoli 2020/2021- przejdź na stronę UM w Zielonej Górze- kliknij

ELEKTRONICZNY NABÓR PRZEDSZKOLE- kliknij

Oświadczenia, załączniki:

RODO nabór 2021 – przedszkola – ZE 4

Instrukcja przesylania dokumentow przedszkole

oświadczenie o obowiazkowych szczepieniach ochronnych przedszkole

Oświadczenie dziecko posiadajace rodzeństwo przedszkole

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przedszkole

Oświadczenie o wielodzietności przedszkole

Wniosek o przyjecie do przedszkola

HARMONOGRAM

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Data Etap rekrutacji/rodzaj czynności
od do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
1 marca   5 marca 

 

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.
Postępowanie rekrutacyjne  
1 marca   Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
15 marca   31 marca  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
do 9 kwietnia  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.
23 kwietnia  godz. 12.00 Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych.
23 kwietnia  godz. 12:00 28 kwietnia

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do wskazanego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia. 
30 kwietnia  godz. 12.00 Opublikowanie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Postępowanie uzupełniające  
6 maja   Informacja o przedszkolach, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponują wolnymi miejscami.
10 maja    14 maja   Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
do 20 maja  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.
25 maja   godz. 12:00 Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych. 
25 maja godz. 12.00

 

27 maja  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do wskazanego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia. 
31 maja  godz. 12.00 Opublikowanie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

NABÓR DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

na rok szkolny  2021/2022

 

INFORMACJE- Nabór do szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022- link 

ELEKTRONICZNY NABÓR- SZKOŁA – KLIKNIJ

Oświadczenia, załączniki:

RODO Nabór 2021 – szkoła podstawowa – ZE 4

Instrukcja_nabor_SP

zg_sp_wniosek 2021 szkola

zielona_gora_sp_zgloszenie szkola

Wzór oświadczenia – krewni 2021 szkola

wzór oświadczenia – uczęszczanie do MP_ 2021 szkola

Wzór oświadczenia – rodzice kandydata _2021 szkola

Wzór oświadczenia – rodzeństwo_2021 szkola

 

 

UWAGA  RODZICE!!!

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 zostanie uruchomiona 15 marca 2021 roku.

Poniżej publikujemy szczegółowy harmonogram naboru, zawierający terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych. Terminy te zostały określone w zarządzeniu nr 63.2021 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 26 stycznia 2021 r..

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych obowiązują kryteria, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w uchwale nr XLVIII.588.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra (uchwała w załącznikach).

Przed uruchomieniem naboru, opublikowany zostanie informator dla rodziców oraz oferta edukacyjna publicznych szkół podstawowych biorących udział w rekrutacji. Natomiast w momencie uruchomienia naboru, znajdą tu Państwo również wzór wniosku oraz oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, za pomocą którego będziecie mogli Państwo poznać ofertę poszczególnych szkół podstawowych.

W momencie uruchomienia rekrutacji, system pozwoli także Państwu wypełnić niezbędne dokumenty, a następnie sprawdzić wyniki rekrutacji.

10467_Zarządzenie nr 63. 2021 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 26 stycznia 2021 r.

10469_Uchwała nr XLVIII.588.2017 Rady Miasta Zielona Góraz dnia 28 marca 2017 r. kryteria rekrutacji do publicznych szkół podstawowych

Harmonogram rekrutacji szkoła 2021_2022

HARMONOGRAM

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych publicznych  szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

Data Etap rekrutacji/rodzaj czynności
od do
Czynności związane z przyjęciem do klas I szkół podstawowych dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
1 marca 5 marca

do godz. 1300

 

Składanie przez rodziców dzieci, którym Prezydent Miasta wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, wniosków o  przyjęcie do klasy I tej szkoły podstawowej – dzieci te są przyjmowane do klasy I bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas I szkół podstawowych

 

8 marca

  godz. 1300

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty szkół podstawowych biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

15 marca 26 marca

  do godz. 1300

Składanie wniosków o przyjęcie do publicznych szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

UWAGA!

1.Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

2. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół podstawowych wskazanych we wniosku według wybranej preferencji.

3.Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych (wskazanych w uchwale Rady Miasta Zielona Góra), należy złożyć tylko w szkole podstawowej wskazanej we wniosku jako szkoła pierwszej preferencji.

29 marca 9 kwietnia Próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających
się o przyjęcie do oddziałów sportowych.
UWAGA!1.Wymagania związane z ubieganiem się o przyjęcie
do oddziałów sportowych określają przepisy ustawy Prawo oświatowe.
2.Informację o jednostkach prowadzących nabór do tych oddziałów, znajdziecie Państwo w Informacji o naborze dla rodziców zamieszczonej na stronie www.zielona-gora.pl
12 kwietnia

 godz. 1300

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.

 

do 14 kwietnia Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 
26 kwietnia, godz. 1300 Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

26 kwietnia

 

29 kwietnia

 do godz.  1300

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
do wskazanej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.
 
30 kwietnia

godz. 1300

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Terminy postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych

 

 

4 maja

godz. 1300

 

Informacja o szkołach podstawowych, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponują wolnymi miejscami.

10 maja 14 maja

do godz.  1300

Składanie wniosków o przyjęcie do publicznych szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym.

UWAGA!

1.Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

2. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół podstawowych wskazanych we wniosku według wybranej preferencji.

3.Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych (wskazanych w uchwale Rady Miasta Zielona Góra), należy złożyć tylko w szkole podstawowej wskazanej we wniosku jako szkoła pierwszej preferencji.

 

17 maja 21 maja Próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających
się o przyjęcie do oddziałów sportowych.
 UWAGA!1.Wymagania związane z ubieganiem się o przyjęcie
do oddziałów sportowych określają przepisy ustawy Prawo oświatowe.
2.Informację o jednostkach prowadzących nabór do tych oddziałów, znajdziecie Państwo w Informacji o naborze
dla rodziców zamieszczonej na stronie
www.zielona-gora.pl 
24 maja

  godz. 1300

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.

 

do 25 maja Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
31 maja

godz. 1300

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
31 maja

 

7 czerwca

do godz. 1300

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
do wskazanej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.  
8 czerwca

godz. 1300

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.