REKRUTACJA 2021/2022

NABÓR DO PRZEDSZKOLI

UWAGA  RODZICE!!!

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

na rok szkolny 2021/2022 zostanie uruchomiona 15 marca 2021 r.

INFORMACJE- Nabór do przedszkoli 2020/2021- przejdź na stronę UM w Zielonej Górze- kliknij

ELEKTRONICZNY NABÓR PRZEDSZKOLE- kliknij

 

KOMUNIKAT – UWAGA  RODZICE!!!

23 kwietnia o godzinie 12:00 zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Przypominamy, że dziecko zakwalifikowane nie oznacza przyjęte! Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenia woli przyjęcia do danego przedszkola w terminie od 23 kwietnia 2021 r. od godz. 12:00 do 28 kwietnia 2021 r.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka można dokonać na dwa sposoby:

– elektronicznie logując się do systemu Nabór www.nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole   i postępując zgodnie z instrukcją potwierdzania woli znajdującą się w załącznikach;

– osobiście składając potwierdzenie woli przyjęcia w przedszkolu/szkole poprzez umieszczanie w specjalnie wyznaczonym w tym celu miejscu – oznakowanej skrzynce, kartonie. Wzór znajdą Państwo w załącznikach.

Rodzicom dzieci, które nie zakwalifikowały się do żadnego ze wskazanych we wniosku  przedszkoli Prezydent Miasta Zielona Góra pisemnie wskaże inne publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które będzie mogło przyjąć ich dziecko.

 

Oświadczenia, załączniki:

potwierdzenie woli przyjęcia DOC

oświadczenie potwierdzenie woli przyjęcia PDF

instrukcja potwierdzania woli przyjecia- elektronicznie

 

 

Komunikat potwierdzanie woli 2021

RODO nabór 2021 – przedszkola – ZE 4

Instrukcja przesylania dokumentow przedszkole

oświadczenie o obowiazkowych szczepieniach ochronnych przedszkole

Oświadczenie dziecko posiadajace rodzeństwo przedszkole

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przedszkole

Oświadczenie o wielodzietności przedszkole

Wniosek o przyjecie do przedszkola

HARMONOGRAM

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Data Etap rekrutacji/rodzaj czynności
od do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
1 marca   5 marca 

 

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.
Postępowanie rekrutacyjne  
1 marca   Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
15 marca   31 marca  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
do 9 kwietnia  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.
23 kwietnia  godz. 12.00 Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych.
23 kwietnia  godz. 12:00 28 kwietnia

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do wskazanego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia. 
30 kwietnia  godz. 12.00 Opublikowanie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Postępowanie uzupełniające  
6 maja   Informacja o przedszkolach, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponują wolnymi miejscami.
10 maja    14 maja   Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
do 20 maja  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.
25 maja   godz. 12:00 Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych. 
25 maja godz. 12.00

 

27 maja  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do wskazanego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia. 
31 maja  godz. 12.00 Opublikowanie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

NABÓR DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

na rok szkolny  2021/2022

UWAGA RODZICE !

Kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

na rok szkolny 2021/2022

26 kwietnia 2021r. o godzinie 1300, zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Przypominamy, że zakwalifikowanie dziecka do danej szkoły podstawowej
nie oznacza, że będzie on do niej przyjęty!

Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych do wskazanej szkoły podstawowej będzie złożenie podpisanego oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia w terminie
od 26 kwietnia 2021 r. od godz. 1300 do 29 kwietnia 2021 r..

Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia, składają wyłącznie rodzice dzieci, którzy złożyli wniosek wraz z innymi dokumentami o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej poza obwodem.

Brak złożenia oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole podstawowej
od 1 września 2021 roku.

Oświadczenie potwierdzenie woli przyjęcia dziecka można dokonać na dwa sposoby:

 

  • elektronicznie logując się do systemu Nabór nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolapodstawowa i postępując zgodnie z instrukcją potwierdzania woli znajdującą się w załącznikach;
  • osobiście składając potwierdzenie woli przyjęcia w szkole podstawowej poprzez umieszczanie w specjalnie wyznaczonym w tym celu miejscu – oznakowanej skrzynce, kartonie. Wzór do pobrania znajdą Państwo w załącznikach na stronie Miasta Zielona Góra zielona-gora.pl lub na stronie systemu Nabór www.nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolapodstawowa
  • poniżej do pobrania w Oświadczeniach- załącznikach

Rodzice dzieci, którzy złożyli tylko zgłoszenie do szkoły podstawowej obwodowej, nie składają oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia.

 

Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani do żadnej z wybranych szkół podstawowych poza obwodem, wracają do publicznej szkoły podstawowej w obwodzie, której zamieszkują.

 

INFORMACJE- Nabór do szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022- link 

ELEKTRONICZNY NABÓR- SZKOŁA – KLIKNIJ

Oświadczenia, załączniki:

Oświadczenie woli przyjęcia do SP _rok szkolny 2021_2022

instrukcja_potwierdzanie_woli._2021 pdf

RODO Nabór 2021 – szkoła podstawowa – ZE 4

Instrukcja_nabor_SP

zg_sp_wniosek 2021 szkola

zielona_gora_sp_zgloszenie szkola

Wzór oświadczenia – krewni 2021 szkola

wzór oświadczenia – uczęszczanie do MP_ 2021 szkola

Wzór oświadczenia – rodzice kandydata _2021 szkola

Wzór oświadczenia – rodzeństwo_2021 szkola

 

 

UWAGA  RODZICE!!!

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 zostanie uruchomiona 15 marca 2021 roku.

Poniżej publikujemy szczegółowy harmonogram naboru, zawierający terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych. Terminy te zostały określone w zarządzeniu nr 63.2021 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 26 stycznia 2021 r..

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych obowiązują kryteria, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w uchwale nr XLVIII.588.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra (uchwała w załącznikach).

Przed uruchomieniem naboru, opublikowany zostanie informator dla rodziców oraz oferta edukacyjna publicznych szkół podstawowych biorących udział w rekrutacji. Natomiast w momencie uruchomienia naboru, znajdą tu Państwo również wzór wniosku oraz oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, za pomocą którego będziecie mogli Państwo poznać ofertę poszczególnych szkół podstawowych.

W momencie uruchomienia rekrutacji, system pozwoli także Państwu wypełnić niezbędne dokumenty, a następnie sprawdzić wyniki rekrutacji.

10467_Zarządzenie nr 63. 2021 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 26 stycznia 2021 r.

10469_Uchwała nr XLVIII.588.2017 Rady Miasta Zielona Góraz dnia 28 marca 2017 r. kryteria rekrutacji do publicznych szkół podstawowych

Harmonogram rekrutacji szkoła 2021_2022

HARMONOGRAM

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych publicznych  szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

Data Etap rekrutacji/rodzaj czynności
od do
Czynności związane z przyjęciem do klas I szkół podstawowych dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
1 marca 5 marca

do godz. 1300

 

Składanie przez rodziców dzieci, którym Prezydent Miasta wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, wniosków o  przyjęcie do klasy I tej szkoły podstawowej – dzieci te są przyjmowane do klasy I bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas I szkół podstawowych

 

8 marca

  godz. 1300

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty szkół podstawowych biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

15 marca 26 marca

  do godz. 1300

Składanie wniosków o przyjęcie do publicznych szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

UWAGA!

1.Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

2. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół podstawowych wskazanych we wniosku według wybranej preferencji.

3.Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych (wskazanych w uchwale Rady Miasta Zielona Góra), należy złożyć tylko w szkole podstawowej wskazanej we wniosku jako szkoła pierwszej preferencji.

29 marca 9 kwietnia Próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających
się o przyjęcie do oddziałów sportowych.
UWAGA!1.Wymagania związane z ubieganiem się o przyjęcie
do oddziałów sportowych określają przepisy ustawy Prawo oświatowe.
2.Informację o jednostkach prowadzących nabór do tych oddziałów, znajdziecie Państwo w Informacji o naborze dla rodziców zamieszczonej na stronie www.zielona-gora.pl
12 kwietnia

 godz. 1300

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.

 

do 14 kwietnia Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 
26 kwietnia, godz. 1300 Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

26 kwietnia

 

29 kwietnia

 do godz.  1300

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
do wskazanej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.
 
30 kwietnia

godz. 1300

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Terminy postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych

 

 

4 maja

godz. 1300

 

Informacja o szkołach podstawowych, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponują wolnymi miejscami.

10 maja 14 maja

do godz.  1300

Składanie wniosków o przyjęcie do publicznych szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym.

UWAGA!

1.Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

2. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół podstawowych wskazanych we wniosku według wybranej preferencji.

3.Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych (wskazanych w uchwale Rady Miasta Zielona Góra), należy złożyć tylko w szkole podstawowej wskazanej we wniosku jako szkoła pierwszej preferencji.

 

17 maja 21 maja Próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających
się o przyjęcie do oddziałów sportowych.
 UWAGA!1.Wymagania związane z ubieganiem się o przyjęcie
do oddziałów sportowych określają przepisy ustawy Prawo oświatowe.
2.Informację o jednostkach prowadzących nabór do tych oddziałów, znajdziecie Państwo w Informacji o naborze
dla rodziców zamieszczonej na stronie
www.zielona-gora.pl 
24 maja

  godz. 1300

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.

 

do 25 maja Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
31 maja

godz. 1300

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
31 maja

 

7 czerwca

do godz. 1300

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
do wskazanej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.  
8 czerwca

godz. 1300

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.