Nabór do klasy sportowej

UWAGA!

Testy sprawnościowe do klasy sportowej SP nr 24 w postępowaniu uzupełniającym(drugi termin) odbędą się 22 czerwca 2020 roku, na szkolnej hali sportowej ZE nr 4 w Zielonej Górze o godz.17.00. Obowiązuje strój sportowy. Należy również wypełnić zgodę na udział w testach. Próby odbędą się zgodnie z wytycznymi odnośnie prowadzenia zajęć na halach sportowych. Na halę wpuszczane będą 16-osobowe grupy(dziecko+jeden rodzic). Kolejność alfabetyczna. Prosimy o stosowanie się do wytycznych i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

oswiadczenie_rodzicow

 Do klasy sportowej zostanie przyjętych 20 uczniów.
Test składać się będzie z czterech wybranych prób Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej:
1. Skłon tułowia w przód. 
2. Skok obunóż w dal z miejsca.
3. Bieg zwinnościowy 4 x 10m.
4. Skłony w przód z leżenia tyłem – „brzuszki”.
Szczegółowy opis wybranych prób 
 pod linkiem.

 

Dyrektor ZE nr 4 w Zielonej Górze ogłasza nabór do klasy sportowej o profilu pływanie, tenis stołowy-klasa I)na rok szkolny 2020/2021.

Testy sprawnościowe do klasy sportowej SP nr 24 odbędą się 28 maja 2020 roku, na szkolnej hali sportowej ZE nr 4 w Zielonej Górze o godz.17.00. Obowiązuje strój sportowy. Należy również wypełnić zgodę na udział w testach. Próby odbędą się zgodnie z wytycznymi odnośnie prowadzenia zajęć na halach sportowych. Na halę wpuszczane będą 16-osobowe grupy(dziecko+jeden rodzic). Kolejność alfabetyczna. Prosimy o stosowanie się do wytycznych i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

 

 

 

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 IM.POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZIELONEJ GÓRZE

 

 1. Klasa sportowa funkcjonować będzie przez trzy kolejne lata nauczania wczesnoszkolnego.
 2. Istnieje możliwość kontynuacji szkolenia sportowego w klasach IV – VIII.
 3. W klasie sportowej będzie prowadzone szkolenie sportowe z zakresu pływania i tenisa stołowego.
 4. Szkolenie sportowe odbywa się z wykorzystaniem obiektów szkolnych oraz WOSiR Drzonków.
 5. Szkoła Podstawowa współpracuje z Zielonogórskim Klubem Sportowym Drzonków oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Współpraca dotyczy w szczególności ustalenia kryteriów rekrutacji do szkoły,  szkolenia sportowego zawodników, uczestnictwa w zawodach, uczestnictwa w obozach sportowych, udostępnienia obiektów sportowych.
 6. Zajęcia w klasie sportowej prowadzą nauczyciele, specjaliści z uprawnieniami trenerskimi i instruktorskimi w tym kierunku.
 7. Program szkolenia sportowego klasy sportowej, realizowany jest równolegle z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 8. W ramach programu szkolenia sportowego szkoła będzie organizować dla uczniów oddziału sportowego  udział: w obozach szkoleniowych(zimowe i letnie), w rozgrywkach sportowych w ramach kalendarza SZS i LOZTS.
 9. Utworzona klasa funkcjonuje na zasadach  oddziału sportowego, a obowiązkowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi 10 godzin tygodniowo.
 10.  W oddziale sportowym będzie realizowany autorski program szkolenia sportowego zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
 11.  W ramach obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych są realizowane obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej i wynoszą one 3 godz w klasach I-III oraz 4 godziny w klasach IV-VIII.
 12. Zadaniem szkoły będzie stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych.
 13. W przypadku, gdy uczeń klasy sportowej, który ze względu na kontuzje lub inną czasową niezdolność do wykonywania ćwiczeń fizycznych nie bierze udziału w zajęciach sportowych, uczęszcza na pozostałe zajęcia dydaktyczne.
 14. Uczniowie klasy sportowej automatycznie stają się członkami Zielonogórskiego Klubu Sportowego Drzonków.
 15. Uczniowie klasy sportowej zobowiązani są dwa razy w roku do okresowych badań lekarskich  w specjalistycznych placówkach medycznych.
 16. Uczniów nie kwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii nauczyciela/trenera prowadzącego zajęcia lub  opinii lekarza, przenosi się od nowego roku szkolnego do klasy działającej na zasadach klasy ogólnej.
 17. Regulamin  został uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 25.03.2013r.