REKRUTACJA 2020/2021

NABÓR DO PRZEDSZKOLI

NABÓR 2020 online- kliknij

Nabór do przedszkoli 2020/2021- przejdź na stronę UM w Zielonej Górze- kliknij

nabór – obowiązek informacyjny – przedszkola RODO —ZE 4 przedszkola

informator dla Rodziców

instrukcja przesyłania dokumentów- nabór

KOMUNIKAT – UWAGA  RODZICE!!!

 

5 czerwca o godzinie 12:00 zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Przypominamy, że dziecko zakwalifikowane nie oznacza przyjęte! Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenia woli przyjęcia do danego przedszkola w terminie od 5 czerwca 2020 r. od godz. 12:00 do 10 czerwca 2020 r. do godz. 14:00.

 

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka można dokonać na dwa sposoby:

– elektronicznie logując się do systemu Nabór www.nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole   i postępując zgodnie z instrukcją potwierdzania woli znajdującą się w załącznikach;

– osobiście składając potwierdzenie woli przyjęcia w przedszkolu/szkole poprzez umieszczanie w specjalnie wyznaczonym w tym celu miejscu – oznakowanej skrzynce, kartonie. Wzór znajdą Państwo w załącznikach.

 

Rodzicom dzieci, które nie zakwalifikowały się do żadnego ze wskazanych we wniosku  przedszkoli Prezydent Miasta pisemnie wskaże inne publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które będzie mogło przyjąć ich dziecko.

oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia

instrukcja potwierdzenia woli przuyjęcia

 

Przypominamy, że wszelkie dokumenty w formie papierowej związane z rekrutacją do przedszkola i szkoły należy składać w sekretariacie szkoły, ul. Drzonków- Szkolna 2( nie można zostawiać dokumentów w placówkach przedszkolnych).

 

DOKUMENTY:

zg_przedszkole_wniosek

Oświadczenie _szczepienia ochronne lub odroczenie obowiązkowego szczepienia ochronnego

Oświadczenie dziecko posiadajace rodzeństwo

Kryterium ustawowe _ oświadczenie_wielodzietnośc rodziny

Kryterium ustawowe _ oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

oświadczenie woli przyjęcia

UWAGA RODZICE!

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 zostanie uruchomiona 18 maja 2020 r.

UWAGA  RODZICE !!!

 

18 maja 2020 r. rozpoczyna się nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021. Na złożenie wniosków macie Państwo czas do 27 maja 2020 r.

 

Szczegółowy harmonogram naboru, zawierający terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ogłoszenia wyników naboru znajdą Państwo w załączniku – nowy harmonogram naboru.

 

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji opisanymi w Informatorze dla rodziców.

 

Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadziliśmy nowe zasady składania wniosków.

System Nabór 2020 umożliwia Państwu złożenie wniosku wraz z załącznikami „bez wychodzenia z domu”. Informacje jak wysłać wniosek i załączniki w formie elektronicznej znajdą Państwo w opublikowanej poniżej Instrukcji przesyłania dokumentów.

Dla tych z Państwa, którzy nie będą mieli możliwości złożenia wniosków w formie elektronicznej w przedszkolach i szkołach podstawowych, w których zorganizowane są oddziały przedszkolne, przygotowane będą specjalnie oznakowane skrzynki, kartony, gdzie będzie można osobiście złożyć wniosek. W tym przypadku prosimy pamiętać o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują kryteria, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w uchwale nr XLVI. 538.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2017 r. zmienionej uchwałą nr V.122.2019 z dnia 26 lutego 2019 r. Rady Miasta Zielona Góra (uchwały w załącznikach).

 

 

Harmonogram rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021- kliknij

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA TERMINY REKRUTACJI- KLIKNIJ

UCHWAŁA RADY MIASTA w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli- KLIKNIJ

 

NABÓR DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NABÓR 2020 online – kliknij

nabór – obowiązek informacyjny – szkoła podstawowa RODO — ZE 4 szkoła podstawowa

 

 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ZIELONA GÓRA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 www.nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolapodstawowa 

KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PRZYJMOWANI SĄ NA PODSTAWIE:

 1. ZGŁOSZENIA do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzieży zamieszkałej w tym obwodzie – (złożenie zgłoszenia w szkole obwodowej jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do tej szkoły).

ZGŁOSZENIE KANDYDATA do szkoły, w obwodzie, której mieszka – zgłoszenie można wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać oraz złożyć (zanieść
do szkoły obwodowej – do pobrania na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolapodstawowa w zakładce Dokumenty oraz na stronie internetowej Miasta Zielona Góra www.zielona-gora.pl

 1. WNIOSKU kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz wymaganymi do ich potwierdzenia dokumentami, określonymi przez organ prowadzący w uchwale Rady Miasta Zielona Góra – wzór wniosku wraz z załącznikiem do wniosku do pobrania na stronie internetowej https://www.nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolapodstawowa w zakładce Dokumenty oraz na stronie internetowej Miasta Zielona Góra zielona-gora.pl
 • PRZYJMOWANIE KANDYDATÓW DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

 Do oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy:

 1. posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 2. posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły
  lub oddziału;
 3. uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.

Testy sprawnościowe do klasy sportowej SP nr 24 odbędą się 28 maja 2020 roku, na szkolnej hali sportowej ZE nr 4 w Zielonej Górze o godz.17.00. Obowiązuje strój sportowy. Należy również wypełnić zgodę na udział w testach. Próby odbędą się zgodnie z wytycznymi odnośnie prowadzenia zajęć na halach sportowych. Na halę wpuszczane będą 16-osobowe grupy(dziecko+jeden rodzic). Kolejność alfabetyczna. Prosimy o stosowanie się do wytycznych i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

oswiadczenie_rodzicow– zgoda

             Kandydaci do tych oddziałów muszą spełnić inne warunki wskazane
w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

 1. 1. SKIEROWANIA – dotyczy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegających się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych (skierowanie ucznia na wniosek rodziców uczniowie posiadający ww. orzeczenie nie uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. Jeżeli uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegają
  się o przyjęcie do szkoły podstawowej – oddział ogólnodostępny, uczestniczą w rekrutacji zgodnie
  z zasadami
  przyjętymi w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021. Podobna zasada dotyczy kandydatów, którzy nie posiadają orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
  (tj. muszą spełniać odpowiednie kryteria, którym odpowiada odpowiednia liczba punktów oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów (uchwała Rady Miasta Zielona Góra
  do zapoznania się na stronie internetowej Miasta Zielona Góra www.zielona-gora.pl .

     

 1. Podanie o skierowanie dziecka do oddziału integracyjnego wraz z załączonym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, proszę składać w sekretariacie Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, przy ul. Podgórnej 22.

           

            Bliższe informacje w sprawie skierowania do oddziału integracyjnego uzyskacie Państwo telefonicznie w Departamencie Edukacji i Spraw Społecznych Wydział Oświaty
i Spraw Społecznych, ul. Zachodnia 63a lub  pod nr tel. (+48 68) 45 64 977.

 

        WARUNKI I ZASADY PRZYJĘCIA KANDYDATÓW  DO KLAS I  SPOZA OBWODU SZKOŁY:

 1. Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021, zamieszkałego poza obwodem danej szkoły, odbywa się na podstawie kryteriów zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zielona Góra (treść uchwały w załącznikach) na stronie internetowej Miasta Zielona Góra zielona-gora. pl.
 2. Rekrutacja kandydata do oddziału sportowego na rok szkolny 2020/2021, prowadzona będzie z uwzględnieniem warunków i kryteriów zawartych w ustawie Prawo oświatowe.
 3. Do klasy I szkoły podstawowej przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły. Jeżeli szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, kandydaci mogą być przyjęci do klasy pierwszej w trybie postępowania rekrutacyjnego
  lub uzupełniającego. 

 

 1. Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych spoza jej obwodu przyjmowani
  są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów przyznawanych za spełnienie określonych uchwałą Rady Miasta kryteriów. Kolejność złożonych wniosków o przyjęcie do klasy I nie ma wpływu
  na przyjęcie kandydata do szkoły podstawowej.

 

 1. We WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ można wskazać maksymalnie trzy szkoły podstawowe z określeniem kolejności od najbardziej preferowanej
  do najmniej preferowanej
  . W danej szkole można wybrać dowolną liczbę typów oddziałów, jeżeli szkoła posiada takie w swojej ofercie – ogólnodostępny, sportowy. Oddziały te należy wybierać zgodnie z preferencjami od najbardziej do najmniej preferowanych.

 

 1. W przypadku gdy kandydat nie dostanie się do żadnej ze wskazanych we wniosku szkół podstawowych, system elektronicznego naboru przypisze go automatycznie do szkoły obwodowej (zgodnej z miejscem zamieszkania).

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

 

 1. Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej, zwany dalej „wnioskiem”, wraz z kompletem wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie powyższych kryteriów, składa się po wypełnieniu (trzeba fizycznie złożyć) tylko w wybranej publicznej szkole podstawowej, wskazanej we wniosku jako szkoła podstawowa pierwszej preferencji).

 

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające przeprowadzane jest zgodnie z zasadami obowiązującymi
  w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

WYMAGANE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DOKUMENTY – są dostępne również
na stronie www.nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolapodstawowa w zakładce Dokumenty
oraz na stronie internetowej Miasta Zielona Góra www.zielona-gora.pl

Są to:

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej wraz z załącznikiem zawierającym informacje o spełnieniu kryteriów rekrutacji w publicznych szkołach podstawowych
 • Wzór oświadczenia o uczęszczaniu kandydata do przedszkola.
 • Wzór oświadczenia o posiadaniu rodzeństwa.
 • Wzór oświadczenia rodziców kandydata, że pracują w preferowanej publicznej szkole podstawowej lub w obwodzie tej szkoły.
 • Wzór oświadczenia o zamieszkiwaniu w obwodzie preferowanej publicznej szkoły podstawowej krewnych dziecka, wspierających rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki.

 

 1. Wzór zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej obwodowej – dotyczy tylko kandydatów wybierających szkołę podstawową obwodową. Zgłoszenia nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

Nabor_do_publicznych_szkol_podstawowych- link

NABÓR INFORMATOR

 

DOKUMENTY

Informator dla rodziców_SP_2020

Wzór oświadczenia – krewni 2020

wzór oświadczenia – uczęszczanie do MP_ 2020

Wzór oświadczenia – rodzice kandydata _2020

Wzór oświadczenia – rodzeństwo_2020

zg_sp_wniosek_zal

zg_sp_zgloszenie

 

 

UWAGA  RODZICE !!!

 

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021, zostanie uruchomiona 18 maja 2020 roku.

Poniżej publikujemy szczegółowy harmonogram naboru, zawierający terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych. Terminy te zostały określone w zarządzeniu nr 72.2020 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkól podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych obowiązują kryteria, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w uchwale nr XLVIII.588.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra (uchwała w załącznikach).

 

 

 

Harmonogram rekrutacji do publicznych

    szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

kliknij

 

UCHWAŁA RADY MIASTA w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji- KLIKNIJ

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.- KLIKNIJ