DORADZTWO ZAWODOWE

Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja 2020- ważne informacje, harmonogram rekrutacji- do pobrania

 

WAŻNE INFORMACJE

 

        Podstawa prawna:

       Na podstawie §11b ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

( Dz.U. poz. 493 z późn. zm).

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W 2020 ROKU
 
I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY: 16- 18 czerwca 2020 roku:

Do 31 lipca 2020 roku:

* ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty

* przekazanie szkołom wyników i zaświadczeń

* wydanie zaświadczeń oraz informacji zdającym

  

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

   

15 czerwca- 10 lipca 2020 r. do godz.15.00 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
23 czerwca- 7 lipca 2020 r.

II termin do 30 lipca2020 r.

Sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, próby sprawności fizycznej

* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej

26 czerwca- 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
   
31 lipca- 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku
o przyjęcie, w tym zamiana szkół, do których kandyduje
12 sierpnia 2020 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
13- 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

 

    Dodatkowe informacje:

  1. Do 22 sierpnia 2020 r. – wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
  2. Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia- sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia
  3. Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia- wniesienie do Dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  4. Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do Dyrektora szkoły- Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

   

         W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzenia postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego prawem
(w art.161 ust. 2 ustawy- Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 

    Pamiętajcie drodzy uczniowie!!!!!!

 

         Wyniki egzaminu ósmoklasisty, przeliczane na punkty, to tylko jedna część brana pod uwagę w ogólnym podliczaniu punktów na koniec szkoły podstawowej. Warto powalczyć, o jak najwyższy wynik.

         Trzeba również postarać się o jak najlepsze świadectwo na koniec ósmej klasy szkoły podstawowej.

         Punkty na zakończenie szkoły podstawowej brane są pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły średniej. Każda szkoła ponadpodstawowa ustala swoje progi punktowe kwalifikujące do przyjęcia do danej klasy
w szkole.

         Te punkty będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich na rok szkolny 2020/2021:

   Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać uczeń wynosi 200.

  1. 100 punktów- to maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać z egzaminu ósmoklasisty.

*z języka polskiego(100% x 0,35= 35 punktów maksymalnie)

* matematyka(100% x 0,35= 35 punktów maksymalnie)

* z języka obcego(100% x 0,3= 30 punktów maksymalnie)

  1. Druga połowa – kolejne 100 punktów: ,,za świadectwo,,
    i osiągnięcia.

Tu bierze się pod uwagę(sumuje) następujące składniki;

*punkty z 4 ocen na świadectwie: język polski i matematyka oraz dwa wybrane przedmioty, w zależności od tego, jakie brane są pod uwagę podczas rekrutacji w danej szkole średniej.

I tak:

za 6(celujący)-18 punktów

za 5(bardzo dobry)- 17 punktów

za 4(dobry)- 14 punktów

za 3(dostateczny)- 8 punktów

za 2(dopuszczający)- 2 punkty

* punkty za świadectwo z paskiem- 7 punktów

* punkty za aktywność na rzecz innych ludzi(wolontariat)- 3 punkty

*punkty za szczególne osiągnięcia- max 18 punktów