KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO, WYWIADÓWKI 👨‍👩‍👧‍👦

 

 

 Zebrania z rodzicami

 18.09 – ogólne

20.11- konsultacje indywidualne

22.01 – ogólne

18.03 –  konsultacje indywidualne

20.05 – ogólne

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

 

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

(podstawa prawna §2 ust.1 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

 

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

(podstawa prawna §3 ust.1 pkt 1  rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –Dz. U. Nr 46, poz.432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

 

Klasyfikacja śródroczna i roczna

1 półrocze 02.09.2019 r. – 24.01.2020 r.

  20.01.2020 r. rada klasyfikacyjna

2 półrocze 25.01. 2020 r. – 26.06.2020 r.

17.06.2020 r. rada klasyfikacyjna

(podstawa prawna: art.44f ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. z 2018 r., poz. 1457, Statut szkoły)

 

 

Ferie zimowe

27.01. – 09.02. 2020 r. – woj. lubuskie

(podstawa prawna §3 ust.1 pkt 2  rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

 

Rekolekcje

Termin w trakcie ustalania

(podstawa prawna §10 ust.1 i 2 rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r.  w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach – Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.)

 

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14  kwietnia 2020 r.

(podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 3  rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –Dz. U. Nr 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

Egzamin ósmoklasisty

 

 

 

 

Termin dodatkowy

a)      język polski – 21 kwietnia 2020 r., godz. 9.00;

b)     matematyka – 22 kwietnia 2020 r., godz.9.00;

c)       język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r., godz. 9.00.

 

01 – 03.06.2020 r.

Na podstawie:

 art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481)

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512, ze zm.)

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, ze zm.)

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

(podstawa prawna §2 ust.1   rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –Dz. U. Nr 46, poz.432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

 

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

(podstawa prawna §3 ust.1 pkt 4   rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

Egzaminy poprawkowe

24 – 25 sierpnia 2020 r.

(podstawa prawna:art.44 m ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty- Dz.U. z 2015r., poz.843 t.j., z późn.zm.)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 21, 22, 23 kwietnia 2020 r. egzamin ósmoklasisty;

 14.10. 2019., 31.10.2019.,
02-03.01.2020., 30.04.2020., 12.06.2020.                

 (podstawa prawna §5 ust.1 pkt 2   rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

 

Zebrania z rodzicami  18.09 – ogólne

20.11- konsultacje indywidualne

22.01 – ogólne

18.03 –  konsultacje indywidualne

20.05 – ogólne